W dniach 19-30 lipca pracownicy firmy przebywaj na urlopie.
Promocja na czas urlopu: -10% na wszystko! Realizacja po 30.07
Wpisz w koszyku kod rabatowy: urlop10
Kliknij aby przej舵 do strony g丑wnej sklepu roslinyakwariowe.pl

 • Wysy砶a w 24h


   Posiadamy ponad 15 000 produkt體 z opcj szybkiej wysy砶i kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h.

   Mo縠sz je r體nie odebra osobi禼ie w Krakowie w dniu z硂縠nia zam體ienia po wcze秐iejszym zam體ieniu przez stron sklepu.

   Wy秝ietl produkty dost阷ne na magazynie



Wolisz odbi髍 osobisty w Krakowie? Z丑 zam體ienie do ko駐a weekendu i odbierz je w poniedzia砮k - czytaj wi阠ej





Zestawy CO2



Jesteś tutaj: Strona g丑wna sklepu


Brightwell FlorinAxis [125ml] - w阦iel w p硑nie
+ kliknij na obrazku aby powi阫szy


Szczeg蟪y


Brightwell FlorinAxis [125ml] - w阦iel w p硑nie

Producent: Brightwell Aquatics   Kod produktu: FNA125
EAN: 810086011575

23,50z

Koszt wysyłki:

11,99z - paczkomat 24/7 przedp砤ta
14,99z - kurier przedp砤ta
19,99z - kurier za pobraniem
Wysy砶a zagraniczna: dost阷na - czytaj wi阠ej

Odbiór osobisty: ul. M硑駍ka Boczna 5 w Krakowie - czytaj wi阠ej



Opis produktu

Ten produkt jest aktualnie niedost阷ny do zam體ienia
sprawd produkty podobne na dole strony.

two przyswajalne 紃ód硂 w阦la i stymulator cyklu Krebsa.

Cechy:

 • Skoncentrowane 紃ód硂 砤two przyswajalnego w阦la, produktów przej禼iowych cyklu Krebsa, kwasów humusowych i aminokwasów oraz naturalnie wyst阷uj眂ych fitohormonów.
 • Mo縠 by gównym lub dodatkowym 紃ód砮m w阦la (kompatybilne z suplementami CO2).
 • Dostarcza kluczowych komponentów cyklu Krebsa – szeregu reakcji biochemicznych, które ostatecznie s odpowiedzialne za przekszta砪anie przez wszystkie organizmy aerobowe z硂縪nych cz眘teczek organicznych w energi.
 • Ma bardzo korzystny wp硑w na wydajno舵 procesów metabolicznych (przemian pokarmów i dost阷nych sk砤dników od縴wczych dla ryb i ro秎in), a tak縠 wspiera procesy rozk砤du martwych zwi眤ków organicznych.
 • Jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych naturalnego pochodzenia, które wspomagaj u ro秎in pobór wa縩ych sk砤dników od縴wczych, takich jak: 縠lazo, wap, magnez, itp., a tak縠 mog zwi阫sza dost阷no舵 tych substancji w akwarium.
 • Formu砤 powsta砤 w oparciu o najnowsz wiedz z dziedziny biologii molekularnej oraz dane pochodz眂e z obszernych bada nad zapotrzebowaniem ro秎in wodnych na sk砤dniki od縴wcze.

Sk砤d:

 • Woda oczyszczona, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, siarczan magnezu, 
 • Kwas humusowy, kwas fulwowy, hydrolizat bia砮k, ekstrakt z brunatnic.
 • Kwas cytrynowy i cytryniany ‒ 紃ód砤 w阦la organicznego oraz stymulatory cyklu Krebsa. W阦iel jest niezb阣nym sk砤dnikiem wszystkich zwi眤ków organicznych.
 • Magnez ‒ katalizator w cyklu Krebsa, sk砤dnik chlorofili, niezb阣ny element aktywacji enzymów.
 • Kwas humusowy i kwas fulwowy ‒ wspieraj pobór sk砤dników od縴wczych, stymuluj rozwój korzeni i ogólny rozwój ro秎in, u砤twiaj zaistnienie procesu fotosyntezy, wspieraj produkcj enzymów ro秎innych.
 • Brunatnice ‒ 紃ód硂 naturalnych fitohormonów niezb阣nych dla wzrostu i kwitnienia ro秎in.
 • Hydrolizat bia砮k ‒ 紃ód硂 wolno uwalnianych sk砤dników od縴wczych oraz rozpuszczalnych peptydów i aminokwasów stanowi眂ych sk砤dniki budulcowe protein ro秎innych.

Informacje dodatkowe:

Preparat FlorinAxis wp硑wa korzystnie na ro秎iny z kilku ró縩ych wzgl阣ów.

Po pierwsze, dostarcza stabilne 紃ód硂 w阦la (pochodz眂ego z naturalnie wyst阷uj眂ych zwi眤ków, a nie konserwantów), które mo縠 by w bezpo秗edni sposób pobierane przez ro秎iny.

Po drugie, dostarcza kluczowe komponenty wchodz眂e w sk砤d cyklu Kreba, które umo縧iwiaj wszystkim organizmom aerobowym w zbiorniku lepsze wykorzystanie dost阷nych nutrientów.

Po trzecie, jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych, które zwi阫szaj przyswajalno舵 kationów wielowarto禼iowych (縠lazo, wap, magnez, molibden, mied, mangan, cynk, kobalt i nikiel), które s bardzo wa縩e dla zachowania zdrowia i umo縧iwienia rozwoju ro秎in.

Wreszcie, po czwarte, dostarcza fitohormony – naturalne substancje, które (jak pokazuj badania) zwi阫szaj tempo wzrostu i szybko舵 kwitnienia ro秎in wodnych.

Preparat FlorinAxis to oparta na wynikach szeroko zakrojonych bada, unikalna kompozycja sk砤dników, które wspieraj zdrowie i rozwój ryb i ro秎in, a tak縠 dzi阫i wykorzystaniu dobrze poznanych zasad biologii, przyspieszaj rozk砤d martwych zwi眤ków organicznych przez bakterie aerobowe. Stosowanie preparatu ma bardzo korzystny wp硑w na flor i faun w akwarium ro秎innym.

Stosowanie:

Preparat FlorinAxis pomaga stworzy 秗odowisko sprzyjaj眂e d硊gotrwa砮mu zdrowiu i prawid硂wemu rozwojowi ro秎in. Stanowi element zbilansowanego systemu piel阦nacji akwarium ro秎innego i przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest stosowany wraz z innymi suplementami sk砤dników od縴wczych.

Innymi, polecanymi preparatami firmy Brightwell Aquatics, których stosowanie pozwala zapewni pe硁e, zbilansowane 紃ód硂 sk砤dników od縴wczych s: FlorinMulti, Florin-K, Florin-Fe i FlorinGro. Preparatów tych nale縴 u縴wa w zale縩o禼i od wymaga okre秎onych ro秎in oraz potrzeb indywidualnego zbiornika. Przed u縴ciem dobrze wstrz眘n辨.
Podstawowe stosowanie preparatu: Przez pierwsze 3-5 tygodni, stosowa 5 ml preparatu (jedn nakr阾k) na 189 l wody akwariowej raz na tydzie. Po tym czasie dawk mo縩a zwi阫szy w zale縩o禼i od postrzeganego zapotrzebowania ro秎in na sk砤dniki od縴wcze.

Cz阺tsza suplementacja sk砤dnikami od縴wczymi mo縠 by bardziej korzystna w przypadku akwariów g阺to obsadzonych ro秎inno禼i i/lub tych akwariów, w których ro秎iny rozwijaj si w dynamicznym tempie (np. akwaria z intensywnym o秝ietleniem i suplementacj CO2). Stosuj眂 powy縮ze zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatni nawet 9 464 l wody.
Zaawansowane stosowanie preparatu: Cz阺tsze, codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach, pozwala utrzyma bardziej stabilne i naturalne 秗odowisko ni rzadsze, cotygodniowe dawkowanie, podczas którego ilo舵 sk砤dników od縴wczych w wodzie osi眊a poziom szczytowy jedynie tu po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza si w kolejnych dniach tygodnia.

Dawkowanie codzienne: stosowa 6 kropli preparatu na ka縟e 189,3 l wody dziennie. Po 3-5 tygodniach skorygowa dawk w zale縩o禼i od wygl眃u zbiornika i postrzeganego zapotrzebowania na sk砤dniki od縴wcze. Suplementacja w阦lem cieszy si w秗ód akwarystów najwi阫szym zainteresowaniem oraz jest przez nich najcz甓ciej stosowana. W阦iel zawarty w preparacie FlorinAxis, w przeciwie駍twie do w阦la dostarczanego poprzez suplementacj CO2, jest pobierany przez ro秎iny wedle potrzeby. Ta cecha preparatu powoduje, 縠 koniecznym jest przeprowadzenie obserwacji w celu okre秎enia zapotrzebowania ro秎in na w阦iel w takiej postaci. Stosowanie preparatu FlorinAxis jest równie korzystne w akwariach, w których u縴wane s systemy CO2, gdy ma on pozytywny wp硑w na cykl Krebsa i wiele ró縩ych aspektów dotycz眂ych prawid硂wego rozwoju ro秎in.

Poniewa dost阷no舵 w阦la w zbiorniku jest cz阺to czynnikiem ograniczaj眂ym wzrost i rozwój ro秎in, najwi阫sze efekty stosowania preparatu b阣 widoczne w tych akwariach, w których nie u縴wano dotychczas 縜dnej formy suplementacji w阦lem. Bez wzgl阣u na to czy w danym akwarium stosuje si dodatkowe 紃ód硂 w阦la, czy nie, preparat w ka縟ym wypadku b阣zie mia pozytywny wp硑w na flor i faun.

Opakowanie: 125ml


Ten produkt jest aktualnie niedost阷ny do zam體ienia
sprawd produkty podobne na dole strony.


Zobacz tak縠

Nasze bestsellery


Komplet szklanych rurek AN 12/16mm - KIELICH + wlot 30cmAqua Nova


Komplet szklanych rurek typu lily pipe na w笨 o 秗ednicy 12/16mm. Charakterystyka: zestawie szklany wlot oraz wylot wody wysokiej jako禼i bezbarwne szk硂 sprawia 縠 rurki s praktycznie niewidoczne w akwarium.  zestaw pasuje do wszystkich filtrów gdzie wykorzystuje si w昕e 秗ednic ...

75,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
RA Green Line [200m] - ni mocuj眂a do epifit體roslinyakwariowe.pl


Ni poliestrowa o ciemnozielonym zabarwieniu do sadzenia ro秎in epifitycznych (rosn眂ych na korzeniach i ska砤ch). Obowi眤kowy element ka縟ego zestawu aquadesignerskiego. Cechy: Nie wyró縩ia si na tle mocowanych mchów i w眛robowców. Nie traci koloru nawet po d硊gim cz ...

9,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Akwarium OptiWhite 60x30x35 (6mm) 63lFull OptiWhite


Akwarium wykonane w ca硂禼i ze szk砤 OptiWhite. Charakterystyka: Wymiary: 60x30x35cm Grubo舵 szk砤: 6mm Pojemno舵: 63 litry Wzmocnienia: nie posiada Silikon: bazbarwny (prze紃oczysty) Cechy szk砤 OptiWhite: Wszystkie akwaria ze szk砤 OptiWhite charakteryzuj si niebywa潮 prze紃oczysto ...

300,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Easy-life Fosfo [250ml] - fosforEasy-life


Wydajny nawóz zawieraj眂y fosforany (PO4). Nie zawiera zwi眤ków azotu (NO3). W przypadku potrzeby dodatkowej suplementacji azotem zalecamy nawóz Easy-Life Nitro aby dostarczy obu najwa縩iejszych makroelementów dla ro秎in (czyli azotu i fosforu) oraz dodat ...

25,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj CO2 VITAL [500ml] - w阦iel w p硑nieKarel Rataj


Rataj CO2 Vital - w阦iel w p硑nie (zamiennik Easy-Carbo) Sk砤d i dzia砤nie: CO2 Vital zawiera organiczne zwi眤ki w阦la b阣眂e 紃ód砮m CO2. Regularne stosowanie poprawia wzrost i wybarwienie ro秎in wodnych. Dodatkowa substancja aktywna hamuje rozwój glonów. odek zaleca ...

42,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zestaw CO2 RA [2.1l] - bez elektrozaworuroslinyakwariowe.pl


Zestaw CO2 zawieraj眂y wysokiej jako禼i podzespo硑 (9 elementów). Zestaw oparty na profesjonalnych podzespo砤ch wysokiej klasy, oferowany od ponad 10 lat w niezmiennej - zawsze niezawodnej formie. Zestaw jest kompletny, nabity dwutlenkiem w阦la i gotowy do pod潮czenia w akwarium. Na 縴 ...

359,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Prefiltr stalowy z siatk [12/16mm]AquaGlass


Stalowy prefiltr z siatk na rur 12mm/16mm. Cechy: 秗ednica: 2.5cm wysokos: 7cm W zestawie gumowe uszczelnienie. ...

24,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Aquael Wk砤d BIOCERAMAX PRO 600 [1000ml] (106611)Aquael


Skuteczna filtracja wody jest podstawowym problemem wszystkich posiadaczy akwariów. BioCeraMAX Pro 600 to unikalny produkt, który przeznaczony jest do oczyszczania wody.Wk砤d mam form walców, co u砤twia osadzanie si w wewn阾rznych otworach szczepów pozytywnych bakterii ...

27,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Grza砶a AquaEL Platinium Heater [75W] - elektronicznaAquael


Grza砶a do akwarium 35-75l.Nowa generacja szklanych grza砮k do akwarium wyró縩iaj眂a si elektroniczn precyzj termostatu. Grza砶a dedykowana do akwarium o d硊go禼i 70-80cm i wysoko禼i oko硂 22,5cm. Zalety: Do regulacji grza砶i s硊縴 wyj眛kowo wygodny system ONE-TOUCH sk砤daj眂y si z poj ...

88,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
JBL Cleany - szczoteczka do w昕y (6136100)JBL


JBL Cleany to praktyczna szczoteczka do czyszczenia w昕y filtra kube砶owego. Dzi阫i szczotkom o 秗ednicznach 9mm i 30mm mo縧iwe jest utrzymanie w czysto禼i znacz眂ej wi阫szo禼i modeli w陑y oferowanych na rynku. Mie禼i si w otworach od 10 do 25mm (w昕e: 12/16 i 16/22mm). D硊go舵 czy禼ika: 160cm. ...

25,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Tropica PREMIUM Fertiliser [125ml] - uniwersalnyTropica


Nawóz do akwariów ogólnych z du勘 obsad ryb (nie zawiera azotu i fosforu). Preparat by wcze秐iej dost阷ny by pod mark Tropica Master Grow (TMG)  oraz Tropica Plant Growth Premium Fertiliser. Cechy: Dedykowany do akwariów z du勘 ilo禼i ryb i krewetek, w ...

21,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Tetra Aquasafe [250ml] - 秗odek do uzdatniania wodyTetra


Tetra aqua safe to 秗odek do uzdatniania wody wodoci眊owej. Preparat jest polecany w przypadku urz眃zania nowego akwarium, ka縟orazowej podmiany wody, w trakcie transportu ryb, w okresie kwarantanny i rekonwalescencji. Tetra AquaSafe sprawia, 縠 woda wodoci眊owa staje si bezpieczna dla ryb i niez ...

30,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zestaw Aquael Shrimp Set Day & Night [20l] - czarnyAquael


Kompletny zestaw akwariowy o wymiarach 25x25x30cm z wbudowanym o秝ietleniem nocnym. Charakterystyka: Kompletny zestaw Zapewnia idealne warunki dla ro秎in, krewetek i ma硑ch ryb O秝ietlenie Leddy Smart Day & Night 4,8W 3 tryby 秝iecenia: DAY / DAYBREAK / NIGHT Filtr Turbo Mini320 l/h (reg ...

261,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Substrat aktywny Tropica Plant Growth Substrate [2.5l]Tropica


Wysokiej jako禼i pod硂縠 zapewniaj眂e bujny wzrost ro秎in do stosowania pod warstw 縲iru. Cechy: Neutralny dla wody: nie zmienia pH oraz twardo禼i w阦lanowej (KH) W sk砤d wchodzi naturalna glina i torf, które wolno uwalniaj zwi眤ki od縴wcze do korzeni oraz wi笨 zwi眤ki organiczne z wo ...

42,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Juwel Poster Fix – klej do fototapetJuwel


Klej do fototapet na tyln szyb akwarium. Umo縧iwia 砤twe wklejenie fototapety do szyby akwarium, bez baniek powietrza.   Cechy produktu : minimalizuje refleksy 秝ietlne bezproblemowe odklejanie  wzmacnia intensywno舵 kolorów t砤 nie jest toksyczny  nadaje si r&oac ...

19,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Kapsu砶i Ferka Stemma [1 szt]Ferka


Ferka Stemma jest to nawóz w postaci kapsu砮k pod korzenie przeznaczony dla ro秎in 硂dygowych. Kiedy zacza stosowa?Po oko硂 6 tygodniach wraz ze zwi阫szaj眂 si mas ro秎inn ro秐ie zapotrzebowanie na wi阫sze ilo禼i sk砤dników od縴wczych. Bior眂 pod uwag fakt, 縠 ro秎iny po t ...

2,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Rurka wylotowa ze stali nierdzewnej 12/16mm [35cm]Aquasteel


Wylot wody ze stali nierdzewnej na w笨 o 秗ednicy 12/16mm. Wylot wody do akwarium z serii AquaSteel to wysokiej jako禼i produkty wykonany ze stali nierdzewnej zapewniaj眂y dostarczanie wody do akwarium przez zewn阾rzny filtr kube砶owy. Specjalnie wyprofilowany wlot zapobiega efektowi zbyt intensyw ...

76,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Wentylator AquaLighter aFan - akwarium max 100lCollar Aqualighter


Wentylator AQUALIGHTER aFAN przeznaczony jest do wydajnego chodzenia wody w akwariach s硂dkowodnych i morskich a do 100l, a tak縠 do organizacji obiegu powietrza w ka縟ego rodzaju terrarium. Cechy: Wentylator aFAN mo縩a zamontowa na kraw阣zi akwarium o grubo禼i szyby do 8mm. Wentylator pracuj ...

125,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr zewn阾rzny OASE Biomaster Thermo 600 (nowa seria)Oase


Filtr zewn阾rzny z wbudowan grza砶 do akwariów o pojemno禼i max 600l. Optymalnie dostosowane po潮czenie wysoce wydajnej filtracji biologicznej za pomoc Hel-X, jak równie mechaniczno- biologicznego oczyszczania za pomoc g眀ek filtracyjnych zapewnia zdrow i czyst wod w akwarium. ...

950,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Oase Thermo LCD - termometr cyfrowyOase


Dok砤dny i elegancki cyfrowy termometr niemieckiej marki OASE. Du縴 wy秝ietlacz i zewn阾rzny monta u砤twiaj odczyt i obs硊g urz眃zenia.  Cechy: Cyfrowy termometr OASE jest najdok砤dniejszym urz眃zeniem tego typu na rynku. Stale monitoruje i wy秝ietla temperatur wody w zbiorniku. Przyk ...

55,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 

ednia ocena produktu:

Napisz Recenzj





Darmowa wysy砶a w 24h




Oferujemy darmową wysyłkę Twojej paczki jeśli zamówienie przekroczy kwotę 499zł lub kupisz 10 roślin w koszyku lub in-vitro.

Produkty dost阷ne w magazynie wysy砤my
kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h. Zam體ienia z硂縪ne do godziny 10:00 s nadawane jeszcze tego samego dnia.

Znaki akceptacji PayPal

Szybki odbi髍 osobisty w Krakowie


Zam體 na stronie i odbierz osobi禼ie w Krakowie nawet w ci眊u godziny od z硂縠nia zam體ienia.
Bogata oferta 200 gatunk體 ro秎in oraz ponad 15 000 produkt體 dost阷nych w magazynie do szybkiego odbioru w cenach internetowych.
Punkt odbior體: ul. M硑駍ka Boczna 5
Odbi髍 zam體ie od poniedzia砶u do pi眛ku: 10:00 - 18:00
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrze縪ne. Kopiowanie, rozpowszechnianie ca硂禼i lub fragment體 strony zabronione.