Kliknij aby przejsc do strony gwnej sklepu roslinyakwariowe.pl

 • Ro秎iny i zwierz阾a



   W sta砮j ofercie posiadamy ponad 300 gatunk體 ro秎in i ponad 250 gatunk體 i odmian ryb, krewetek i 秎imak體. ie縠 dostawy w ka縟y wtorek.

   Odbi髍 osobisty ju w 1h od z硂縠nia zam體ienia lub wysy砶a kurierem w 24h (krewetki i 秎imaki).

   Szukaj pozycji z oznaczeniem: Wysy砶a w 24h oraz Odbi髍 osobisty w 1h



Wolisz odbi髍 osobisty w Krakowie? Z丑 zam體ienie do ko馽a weekendu i odbierz je w poniedzia砮k - czytaj wi阠ej





Zestawy CO2



Brightwell FlorinAxis [250ml] - w阦iel w p硑nie
+ kliknij na obrazku aby powi阫szy


Szczeg蟪y


Brightwell FlorinAxis [250ml] - w阦iel w p硑nie

Producent: Brightwell Aquatics   Kod produktu: FNA250
EAN: 810086011582

34,50z

Koszt wysyłki:

11,99z - paczkomat 24/7 przedp砤ta
14,99z - kurier przedp砤ta
19,99z - kurier za pobraniem
Wysy砶a zagraniczna: dost阷na - czytaj wi阠ej

Odbiór osobisty: ul. M硑駍ka Boczna 5 w Krakowie - czytaj wi阠ej
(Dost阷ny)

Czas realizacji:

2-5 dni
+ -



Opis produktu

two przyswajalne 紃ód硂 w阦la i stymulator cyklu Krebsa.

Cechy:

 • Skoncentrowane 紃ód硂 砤two przyswajalnego w阦la, produktów przej禼iowych cyklu Krebsa, kwasów humusowych i aminokwasów oraz naturalnie wyst阷uj眂ych fitohormonów.
 • Mo縠 by gównym lub dodatkowym 紃ód砮m w阦la (kompatybilne z suplementami CO2).
 • Dostarcza kluczowych komponentów cyklu Krebsa – szeregu reakcji biochemicznych, które ostatecznie s odpowiedzialne za przekszta砪anie przez wszystkie organizmy aerobowe z硂縪nych cz眘teczek organicznych w energi.
 • Ma bardzo korzystny wp硑w na wydajno舵 procesów metabolicznych (przemian pokarmów i dost阷nych sk砤dników od縴wczych dla ryb i ro秎in), a tak縠 wspiera procesy rozk砤du martwych zwi眤ków organicznych.
 • Jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych naturalnego pochodzenia, które wspomagaj u ro秎in pobór wa縩ych sk砤dników od縴wczych, takich jak: 縠lazo, wap, magnez, itp., a tak縠 mog zwi阫sza dost阷no舵 tych substancji w akwarium.
 • Formu砤 powsta砤 w oparciu o najnowsz wiedz z dziedziny biologii molekularnej oraz dane pochodz眂e z obszernych bada nad zapotrzebowaniem ro秎in wodnych na sk砤dniki od縴wcze.

Sk砤d:

 • Woda oczyszczona, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, siarczan magnezu, 
 • Kwas humusowy, kwas fulwowy, hydrolizat bia砮k, ekstrakt z brunatnic.
 • Kwas cytrynowy i cytryniany ‒ 紃ód砤 w阦la organicznego oraz stymulatory cyklu Krebsa. W阦iel jest niezb阣nym sk砤dnikiem wszystkich zwi眤ków organicznych.
 • Magnez ‒ katalizator w cyklu Krebsa, sk砤dnik chlorofili, niezb阣ny element aktywacji enzymów.
 • Kwas humusowy i kwas fulwowy ‒ wspieraj pobór sk砤dników od縴wczych, stymuluj rozwój korzeni i ogólny rozwój ro秎in, u砤twiaj zaistnienie procesu fotosyntezy, wspieraj produkcj enzymów ro秎innych.
 • Brunatnice ‒ 紃ód硂 naturalnych fitohormonów niezb阣nych dla wzrostu i kwitnienia ro秎in.
 • Hydrolizat bia砮k ‒ 紃ód硂 wolno uwalnianych sk砤dników od縴wczych oraz rozpuszczalnych peptydów i aminokwasów stanowi眂ych sk砤dniki budulcowe protein ro秎innych.

Informacje dodatkowe:

Preparat FlorinAxis wp硑wa korzystnie na ro秎iny z kilku ró縩ych wzgl阣ów.

Po pierwsze, dostarcza stabilne 紃ód硂 w阦la (pochodz眂ego z naturalnie wyst阷uj眂ych zwi眤ków, a nie konserwantów), które mo縠 by w bezpo秗edni sposób pobierane przez ro秎iny.

Po drugie, dostarcza kluczowe komponenty wchodz眂e w sk砤d cyklu Kreba, które umo縧iwiaj wszystkim organizmom aerobowym w zbiorniku lepsze wykorzystanie dost阷nych nutrientów.

Po trzecie, jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych, które zwi阫szaj przyswajalno舵 kationów wielowarto禼iowych (縠lazo, wap, magnez, molibden, mied, mangan, cynk, kobalt i nikiel), które s bardzo wa縩e dla zachowania zdrowia i umo縧iwienia rozwoju ro秎in.

Wreszcie, po czwarte, dostarcza fitohormony – naturalne substancje, które (jak pokazuj badania) zwi阫szaj tempo wzrostu i szybko舵 kwitnienia ro秎in wodnych.

Preparat FlorinAxis to oparta na wynikach szeroko zakrojonych bada, unikalna kompozycja sk砤dników, które wspieraj zdrowie i rozwój ryb i ro秎in, a tak縠 dzi阫i wykorzystaniu dobrze poznanych zasad biologii, przyspieszaj rozk砤d martwych zwi眤ków organicznych przez bakterie aerobowe. Stosowanie preparatu ma bardzo korzystny wp硑w na flor i faun w akwarium ro秎innym.

Stosowanie:

Preparat FlorinAxis pomaga stworzy 秗odowisko sprzyjaj眂e d硊gotrwa砮mu zdrowiu i prawid硂wemu rozwojowi ro秎in. Stanowi element zbilansowanego systemu piel阦nacji akwarium ro秎innego i przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest stosowany wraz z innymi suplementami sk砤dników od縴wczych.

Innymi, polecanymi preparatami firmy Brightwell Aquatics, których stosowanie pozwala zapewni pe硁e, zbilansowane 紃ód硂 sk砤dników od縴wczych s: FlorinMulti, Florin-K, Florin-Fe i FlorinGro. Preparatów tych nale縴 u縴wa w zale縩o禼i od wymaga okre秎onych ro秎in oraz potrzeb indywidualnego zbiornika. Przed u縴ciem dobrze wstrz眘n辨.
Podstawowe stosowanie preparatu: Przez pierwsze 3-5 tygodni, stosowa 5 ml preparatu (jedn nakr阾k) na 189 l wody akwariowej raz na tydzie. Po tym czasie dawk mo縩a zwi阫szy w zale縩o禼i od postrzeganego zapotrzebowania ro秎in na sk砤dniki od縴wcze.

Cz阺tsza suplementacja sk砤dnikami od縴wczymi mo縠 by bardziej korzystna w przypadku akwariów g阺to obsadzonych ro秎inno禼i i/lub tych akwariów, w których ro秎iny rozwijaj si w dynamicznym tempie (np. akwaria z intensywnym o秝ietleniem i suplementacj CO2). Stosuj眂 powy縮ze zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatni nawet 9 464 l wody.
Zaawansowane stosowanie preparatu: Cz阺tsze, codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach, pozwala utrzyma bardziej stabilne i naturalne 秗odowisko ni rzadsze, cotygodniowe dawkowanie, podczas którego ilo舵 sk砤dników od縴wczych w wodzie osi眊a poziom szczytowy jedynie tu po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza si w kolejnych dniach tygodnia.

Dawkowanie codzienne: stosowa 6 kropli preparatu na ka縟e 189,3 l wody dziennie. Po 3-5 tygodniach skorygowa dawk w zale縩o禼i od wygl眃u zbiornika i postrzeganego zapotrzebowania na sk砤dniki od縴wcze. Suplementacja w阦lem cieszy si w秗ód akwarystów najwi阫szym zainteresowaniem oraz jest przez nich najcz甓ciej stosowana. W阦iel zawarty w preparacie FlorinAxis, w przeciwie駍twie do w阦la dostarczanego poprzez suplementacj CO2, jest pobierany przez ro秎iny wedle potrzeby. Ta cecha preparatu powoduje, 縠 koniecznym jest przeprowadzenie obserwacji w celu okre秎enia zapotrzebowania ro秎in na w阦iel w takiej postaci. Stosowanie preparatu FlorinAxis jest równie korzystne w akwariach, w których u縴wane s systemy CO2, gdy ma on pozytywny wp硑w na cykl Krebsa i wiele ró縩ych aspektów dotycz眂ych prawid硂wego rozwoju ro秎in.

Poniewa dost阷no舵 w阦la w zbiorniku jest cz阺to czynnikiem ograniczaj眂ym wzrost i rozwój ro秎in, najwi阫sze efekty stosowania preparatu b阣 widoczne w tych akwariach, w których nie u縴wano dotychczas 縜dnej formy suplementacji w阦lem. Bez wzgl阣u na to czy w danym akwarium stosuje si dodatkowe 紃ód硂 w阦la, czy nie, preparat w ka縟ym wypadku b阣zie mia pozytywny wp硑w na flor i faun.

Opakowanie: 250ml




Zobacz tak縠
Naw髗 YOKUCHI Gen C [30ml] NANO - w阦iel w p硑nieYokuchi


P硑nny preparat z w阦lem w p硑nie. Charakterystyka: W阦iel jest podstawowym budulcem tkanki ro秎innej, stanowi on ponad  40% suchej masy ro秎in jest wi阠 najwa縩iejszym makroelementem. W wodzie  zas ...czytaj wi阠ej


11,00z

Do Koszyka
 
Seachem Flourish Excel [50ml] - w阦iel w p硑nieSeachem


Flourish Excel stanowi 紃ód硂 biodost阷nego w阦la organicznego, niezb阣nego wszystkim ro秎inom do prawid硂wego wzrostu. Zwykle uzyskiwany jest przez nie z dwutlenku w阦la, mo縠 by jednak tak縠 przyswaj ...czytaj wi阠ej


25,50z

Do Koszyka
 
AZOO Carbon Plus [250ml]AZOO


AZOO CARBON PLUS jest bardzo skutecznym i wydajnym 紃ód砮m organicznego w阦la (C), najwa縩iejszego sk砤dnika, niezb阣nego do budowy ro秎in. W阦iel zawarty w preparacie jest szybko wch砤niany przez ro秎in ...czytaj wi阠ej


32,50z

Do Koszyka
 
Naw髗 QualDrop CARBO ONE [500ml] - w阦iel organicznyQualDrop


QualDrop CARBO ONE to z硂縪ny preparat stanowi眂y bardzo wydajne 紃ód硂 tzw. w阦la organicznego niezb阣nego dla prawid硂wego rozwoju ro秎in wodnych. Zastosowanie: Jest ca砶owicie biodegradowalny ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


34,99z

Do Koszyka
 
Microbe-Lift Bio-CO2 (Bio-Carbon) [118ml] - w阦iel w p硑nieMicrobe Lift


Bio-Carbon - naturalne 紃ód硂 w阦la oraz substancji pomocniczych tzw. "CO2 w p硑nie". Prze硂m w technologii 紃óde w阦la zapewniaj眂y niespotykane dot眃 osi眊ni阠ia w mikrobiologii oraz biofizyce ...czytaj wi阠ej


39,99z

Do Koszyka
 
Zestaw nawoz體 Tetra: PlantaPro Micro + CO2 PlusTetra


Zestaw Tetra PlantaPro Micro + CO2 Plus: PlantaPro Micro uzupe硁ia szybko wch砤niane przez ro秎iny pierwiastki 秎adowe i witaminy w dogodnej dla nich postaci oraz CO2 Plus dodaje do wody zwi眤ki w阦la ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


58,00z

Do Koszyka
 
Naw髗 VIMI Accelerator [1175ml] - w阦iel w p硑nieVIMI


Preparat typu "w阦iel w p硑nie" przyspieszaj眂y wzrost ro秎in i hamuj眂y rozwój glonów w akwarium. Cechy nawozu VIMI Accelerator: Do stosowania jako dodatkowe 紃ód硂 przyswajalnego w阦l ...czytaj wi阠ej

Produkt polecany


64,99z

Do Koszyka
 

Nasze bestsellery


Tetra FreshDelica Bloodworms [48g] - ochotka pasta/縠lTetra


Tetra Fresh Delica Bloodworms to innowacyjne, naturalne po縴wienie w bogatym w sk砤dniki od縴wcze 縠lu dla wszystkich ryb tropikalnych. Cechy: Zapewnia zdrow, naturaln oraz zró縩icowan diet, rado舵 z karmienia i interakcj z rybami. Stanowi wygodn, zdrow i bezpieczn alternat ...

26,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Wata filtracyjna [50g]Resun


Wata do precyzyjnego oczyszczania wody akwariowej. Materia idelanie oczyszczaj眂y wod z wszelkich zanieczyszcze mechanicznych. ietnie sprawdza si zarówno w filtrach zewn阾nych, kaskadach jak i w sumpie. Zastosowanie wókna w 縜den sposób nie wchodz w reakcje chemiczne p ...

9,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Butla CO2 5l [55cm] - fabrycznie nowa (pe硁a)AquaGlass


Butla CO2 do nawo縠nia dwutlenkiem w阦la o pojemno禼i 5l. Zbiorniki te s ca砶owicie nowe, produkowane na specjalnie zamówienie naszej firmy, ze szczególnym uwzgl阣nieniem potrzeb akwarystów (butla zgrabna, niska), która bez problemu znajdzie miejsce w szafce pod akwarium ...

269,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
JBL Proclean aqua [250ml] - spray do czyszczenia szyb z kamieniaJBL


odek do czyszczenia szyb i akcesoriów z osadów kamienia (w阦lanu wapnia). Bezpieczny biologicznie praparat do czyszczenia szyb zewn阾rznych akwarium, z pompk rozpylaj眂. Niebezpieczne s domowe preparaty czyszcz眂e, które co prawda mog usun辨 pozosta硂禼i wapienne, ale s ...

19,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 H.E.L.P. Advanced Soil PLANTS [8l] - granulat HELP do du縠j ilo禼i ro秎inAquaCenteR H.E.L.P.


H.E.L.P. Advanced Soil Opis pod硂縜 Profesjonalne japo駍kie pod硂縠 do zbiorników ro秎innych, w tym tak popularnych obecnie akwariów naturalnych. Ma posta czarnych granulek o 秗ednicy od 1 do 4 mm wyprodukowanych wy潮cznie z naturalnych, organicznych sk砤dników. Posiada w sw ...

165,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Oase Thermo LCD - termometr cyfrowyOase


Dok砤dny i elegancki cyfrowy termometr niemieckiej marki OASE. Du縴 wy秝ietlacz i zewn阾rzny monta u砤twiaj odczyt i obs硊g urz眃zenia.  Cechy: Cyfrowy termometr OASE jest najdok砤dniejszym urz眃zeniem tego typu na rynku. Stale monitoruje i wy秝ietla temperatur wody w zbiorniku. Przyk ...

55,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Juwel BioBOOST - akcelerator biologicznego startu filtraJuwel


Biologiczny akcelerator startu filtra - bakterie nitryfikacyjne. Cechy: Natychmiast aktywuje nowe media filtracyjne Zwi阫sza wydajno舵 filtra Ponad miliard bakterii filtruj眂ych Skuteczno舵 potwierdzona przez renomowany instytut Wymiary: 10 x 10 x 0,65cm ...

15,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Aquael Filtr Turbo 1000 (N)Aquael


Filtr wewn阾rzny do akwarium o pojemno禼i od 150-200l.Dost阷ne s cztery modele TURBO 500, 1000, 1500 i 2000 (liczby te okre秎aj maksymaln wydajno舵 danego modelu w l/h). W porównaniu do swych poprzedników, odznaczaj si wi阫sz wydajno禼i w stosunku do swojej mocy. Jest to rezulta ...

162,99z
poka opis »
Do Koszyka
 
Akwarium OptiWhite 60x30x35 (6mm) 63lFull OptiWhite


Akwarium wykonane w ca硂禼i ze szk砤 OptiWhite. Charakterystyka: Wymiary: 60x30x35cm Grubo舵 szk砤: 6mm Pojemno舵: 63 litry Wzmocnienia: nie posiada Silikon: bazbarwny (prze紃oczysty) Cechy szk砤 OptiWhite: Wszystkie akwaria ze szk砤 OptiWhite charakteryzuj si niebywa潮 prze紃oczysto ...

300,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Juwel EasyFeed - karmnik automatycznyJuwel


Karmnik automatyczny dla pokarmów granulowanych, w p砤tkach i w formie tabletek.Cechy: mo縧iwo舵 zaprogramowania jednego lub dwóch karmie dziennie. pojemno舵 karmnika 秗ednio na ok. 30 dni (60 karmie). regulowana wielko舵 otworu podaj眂ego pokarm. zasilanie: 2 baterie AA - "pal ...

111,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
-10%Tetra Min Holiday [30g, saszetka] - pokarm wakacyjny dla rybTetra


Tetra Min Holiday to 縠lowy blok, który dostarcza rybom pokarm najlepszej jako禼i nawet przez 14 dni. Charakterystyka: Zdrowe od縴wianie nawet przez 14 dni Opatentowany* pokarm w formie 縠lowego bloku z witaminami, pierwiastkami 秎adowymi, minera砤mi i dafni. Blok Tetra Holiday jest w ...

cena: 17,50z
Stara cena: 19,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Easy-life Fosfo [250ml] - fosforEasy-life


Wydajny nawóz zawieraj眂y fosforany (PO4). Nie zawiera zwi眤ków azotu (NO3). W przypadku potrzeby dodatkowej suplementacji azotem zalecamy nawóz Easy-Life Nitro aby dostarczy obu najwa縩iejszych makroelementów dla ro秎in (czyli azotu i fosforu) oraz dodat ...

25,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Prefiltr stalowy z siatk [12/16mm]AquaGlass


Stalowy prefiltr z siatk na rur 12mm/16mm. Cechy: 秗ednica: 2.5cm wysokos: 7cm W zestawie gumowe uszczelnienie. ...

24,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Aquael Wk砤d CarboMAX Plus [1 litr] (106615)Aquael


Unikalny wk砤d do filtracji wody akwariowej w zbiornikach s硂dkowodnych i morskich wykonany z wysokiej jako禼i w阦la aktywnego. Ma posta trwa硑ch granulek pozbawionych py硊 dzi阫i starannie opracowanej technologii odpylania.W阦iel aktywny zastosowany do produkcji CarboMAX Plus posiada doskona砮 w ...

38,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr kaskada VERSAMAX FZN-2Aquael


Filtr kaskadowy do akwarium o pojemno禼i 40-200l. Wydajno舵: 800l/h Moc: 7.2W Dzi阫i du縠j pojemno禼i filtracyjnej zapewnia intensywne oczyszczanie wody w akwarium nie zajmuj眂 miejsca w jego wn阾rzu, kompatybilny ze wszystkimi wk砤dami filtracyjnymi, 砤twa wymiana wk砤dów dzi阫i wyjmo ...

182,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Lampa UV Aqua Nova NUVC-9 [9W]Aqua Nova


Lampa UV Aqua Nova 9W do akwarium i oczka wodnego.Dane techniczne: pojemno舵 oczka 4500l gwint: φ20/25/32/40. Cechy: mo縧iwo舵 pod潮czenia lampy do wszystkich dost阷nych na rynku filtrów dzi阫i promieniowaniu UVC lampa skutecznie eliminuje z wody algi oraz patogeny promie ...

196,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr AquaEL ULTRAMAX 2000 - do akwarium 400-700lAquael


Filtr zewn阾rzny do akwarium o pojemno禼i 400-700l.Posiada wbudowany prefiltr, który mo縩a czy禼i bez potrzeby otwierania ca砮go filtra.Najnowsza wersja z poprawionymi zaworami!  Cechy: kompletny zestaw wraz z wk砤dami bardzo du縜 pojemno舵 mediów filtracyjnych idealne waru ...

881,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
RA Green Sponge - czy禼ik do szyb akwariumroslinyakwariowe.pl


Dwustronna g眀ka do czyszczenia szyb akwarium. Cechy: strona szorstka pozwala na usuni阠ie kamienia przy górnej kraw阣zi akwarium oraz uporczywych glonów strona mi阫ka pozwala na usuni阠ie py硊 glonowego z szyb oraz u砤twia czyszczenie rogów akwarium z wa砶ami silikonu bia ...

3,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Uchwyty na szyb nakrywkow [8mm] 4szt.4aqua


Komplet uchwytów przeznaczonych do podtrzymywania szyby nakrywowej. Zosta硑 one wykonane z metalu dzi阫i czemu bez problemu wytrzymuj ci昕ar opartego na nich szk砤. Dodatkowo wyposa縪no jest gumowe nak砤dki zapobiegaj眂e zarysowaniu powierzchni szyby.Uchwyt idealnie pasuje do monta縰 na szyb ...

22,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naturalny 縲ir kwarcowy 1-2 mm [1.8kg/1.2l] - 1Adamus


Jasny naturalny, drobny 縲ir kwarcowy do akwarium o pojemno禼i do 150l. Cechy: nie wp硑wa na parametry wody idealny do akwariów biotopowych 秝ietny do mniejszych akwariów ro秎innych owalny kszta硉 nie kaleczy ryb i krewetek Zalecamy u縴wanie do obsypania fragmentów akw ...

8,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 

ednia ocena produktu:

Napisz Recenzj





Darmowa wysy砶a w 24h




Oferujemy darmową wysyłkę Twojej paczki jeśli zamówienie przekroczy kwotę 499zł lub kupisz 10 roślin w koszyku lub in-vitro.

Produkty dost阷ne w magazynie wysy砤my
kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h. Zam體ienia z硂縪ne do godziny 10:00 s nadawane jeszcze tego samego dnia.

Znaki akceptacji PayPal

Szybki odbi髍 osobisty w Krakowie


Zam體 na stronie i odbierz osobi禼ie w Krakowie nawet w ci眊u godziny od z硂縠nia zam體ienia.
Bogata oferta 200 gatunk體 ro秎in oraz ponad 15 000 produkt體 dost阷nych w magazynie do szybkiego odbioru w cenach internetowych.
Punkt odbior體: ul. M硑駍ka Boczna 5
Odbi髍 zam體ie od poniedzia砶u do pi眛ku: 10:00 - 18:00
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrze縪ne. Kopiowanie, rozpowszechnianie ca硂禼i lub fragment體 strony zabronione.