W dniach 19-30 lipca pracownicy firmy przebywaj na urlopie.
Promocja na czas urlopu: -10% na wszystko! Realizacja po 30.07
Wpisz w koszyku kod rabatowy: urlop10
Kliknij aby przej舵 do strony g丑wnej sklepu roslinyakwariowe.pl

 • Wysy砶a w 24h


   Posiadamy ponad 15 000 produkt體 z opcj szybkiej wysy砶i kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h.

   Mo縠sz je r體nie odebra osobi禼ie w Krakowie w dniu z硂縠nia zam體ienia po wcze秐iejszym zam體ieniu przez stron sklepu.

   Wy秝ietl produkty dost阷ne na magazynie
Wolisz odbi髍 osobisty w Krakowie? Zam體 w ci眊u i odbierz tego samego dnia - czytaj wi阠ej

Zestawy CO2Jesteś tutaj: Strona g丑wna sklepu


Brightwell FlorinAxis [500ml] - w阦iel w p硑nie
+ kliknij na obrazku aby powi阫szy


Szczeg蟪y


Brightwell FlorinAxis [500ml] - w阦iel w p硑nie

Producent: Brightwell Aquatics   Kod produktu: FNA500
EAN: 810086011599

55,99z

Koszt wysyłki:

11,99z - paczkomat 24/7 przedp砤ta
14,99z - kurier przedp砤ta
19,99z - kurier za pobraniem
Wysy砶a zagraniczna: dost阷na - czytaj wi阠ej

Odbiór osobisty: ul. M硑駍ka Boczna 5 w Krakowie - czytaj wi阠ejOpis produktu

Ten produkt jest aktualnie niedost阷ny do zam體ienia
sprawd produkty podobne na dole strony.

two przyswajalne 紃ód硂 w阦la i stymulator cyklu Krebsa.

Cechy:

 • Skoncentrowane 紃ód硂 砤two przyswajalnego w阦la, produktów przej禼iowych cyklu Krebsa, kwasów humusowych i aminokwasów oraz naturalnie wyst阷uj眂ych fitohormonów.
 • Mo縠 by gównym lub dodatkowym 紃ód砮m w阦la (kompatybilne z suplementami CO2).
 • Dostarcza kluczowych komponentów cyklu Krebsa – szeregu reakcji biochemicznych, które ostatecznie s odpowiedzialne za przekszta砪anie przez wszystkie organizmy aerobowe z硂縪nych cz眘teczek organicznych w energi.
 • Ma bardzo korzystny wp硑w na wydajno舵 procesów metabolicznych (przemian pokarmów i dost阷nych sk砤dników od縴wczych dla ryb i ro秎in), a tak縠 wspiera procesy rozk砤du martwych zwi眤ków organicznych.
 • Jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych naturalnego pochodzenia, które wspomagaj u ro秎in pobór wa縩ych sk砤dników od縴wczych, takich jak: 縠lazo, wap, magnez, itp., a tak縠 mog zwi阫sza dost阷no舵 tych substancji w akwarium.
 • Formu砤 powsta砤 w oparciu o najnowsz wiedz z dziedziny biologii molekularnej oraz dane pochodz眂e z obszernych bada nad zapotrzebowaniem ro秎in wodnych na sk砤dniki od縴wcze.

Sk砤d:

 • Woda oczyszczona, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, siarczan magnezu, 
 • Kwas humusowy, kwas fulwowy, hydrolizat bia砮k, ekstrakt z brunatnic.
 • Kwas cytrynowy i cytryniany ‒ 紃ód砤 w阦la organicznego oraz stymulatory cyklu Krebsa. W阦iel jest niezb阣nym sk砤dnikiem wszystkich zwi眤ków organicznych.
 • Magnez ‒ katalizator w cyklu Krebsa, sk砤dnik chlorofili, niezb阣ny element aktywacji enzymów.
 • Kwas humusowy i kwas fulwowy ‒ wspieraj pobór sk砤dników od縴wczych, stymuluj rozwój korzeni i ogólny rozwój ro秎in, u砤twiaj zaistnienie procesu fotosyntezy, wspieraj produkcj enzymów ro秎innych.
 • Brunatnice ‒ 紃ód硂 naturalnych fitohormonów niezb阣nych dla wzrostu i kwitnienia ro秎in.
 • Hydrolizat bia砮k ‒ 紃ód硂 wolno uwalnianych sk砤dników od縴wczych oraz rozpuszczalnych peptydów i aminokwasów stanowi眂ych sk砤dniki budulcowe protein ro秎innych.

Informacje dodatkowe:

Preparat FlorinAxis wp硑wa korzystnie na ro秎iny z kilku ró縩ych wzgl阣ów.

Po pierwsze, dostarcza stabilne 紃ód硂 w阦la (pochodz眂ego z naturalnie wyst阷uj眂ych zwi眤ków, a nie konserwantów), które mo縠 by w bezpo秗edni sposób pobierane przez ro秎iny.

Po drugie, dostarcza kluczowe komponenty wchodz眂e w sk砤d cyklu Kreba, które umo縧iwiaj wszystkim organizmom aerobowym w zbiorniku lepsze wykorzystanie dost阷nych nutrientów.

Po trzecie, jest 紃ód砮m zwi眤ków humusowych, które zwi阫szaj przyswajalno舵 kationów wielowarto禼iowych (縠lazo, wap, magnez, molibden, mied, mangan, cynk, kobalt i nikiel), które s bardzo wa縩e dla zachowania zdrowia i umo縧iwienia rozwoju ro秎in.

Wreszcie, po czwarte, dostarcza fitohormony – naturalne substancje, które (jak pokazuj badania) zwi阫szaj tempo wzrostu i szybko舵 kwitnienia ro秎in wodnych.

Preparat FlorinAxis to oparta na wynikach szeroko zakrojonych bada, unikalna kompozycja sk砤dników, które wspieraj zdrowie i rozwój ryb i ro秎in, a tak縠 dzi阫i wykorzystaniu dobrze poznanych zasad biologii, przyspieszaj rozk砤d martwych zwi眤ków organicznych przez bakterie aerobowe. Stosowanie preparatu ma bardzo korzystny wp硑w na flor i faun w akwarium ro秎innym.

Stosowanie:

Preparat FlorinAxis pomaga stworzy 秗odowisko sprzyjaj眂e d硊gotrwa砮mu zdrowiu i prawid硂wemu rozwojowi ro秎in. Stanowi element zbilansowanego systemu piel阦nacji akwarium ro秎innego i przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest stosowany wraz z innymi suplementami sk砤dników od縴wczych.

Innymi, polecanymi preparatami firmy Brightwell Aquatics, których stosowanie pozwala zapewni pe硁e, zbilansowane 紃ód硂 sk砤dników od縴wczych s: FlorinMulti, Florin-K, Florin-Fe i FlorinGro. Preparatów tych nale縴 u縴wa w zale縩o禼i od wymaga okre秎onych ro秎in oraz potrzeb indywidualnego zbiornika. Przed u縴ciem dobrze wstrz眘n辨.
Podstawowe stosowanie preparatu: Przez pierwsze 3-5 tygodni, stosowa 5 ml preparatu (jedn nakr阾k) na 189 l wody akwariowej raz na tydzie. Po tym czasie dawk mo縩a zwi阫szy w zale縩o禼i od postrzeganego zapotrzebowania ro秎in na sk砤dniki od縴wcze.

Cz阺tsza suplementacja sk砤dnikami od縴wczymi mo縠 by bardziej korzystna w przypadku akwariów g阺to obsadzonych ro秎inno禼i i/lub tych akwariów, w których ro秎iny rozwijaj si w dynamicznym tempie (np. akwaria z intensywnym o秝ietleniem i suplementacj CO2). Stosuj眂 powy縮ze zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatni nawet 9 464 l wody.
Zaawansowane stosowanie preparatu: Cz阺tsze, codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach, pozwala utrzyma bardziej stabilne i naturalne 秗odowisko ni rzadsze, cotygodniowe dawkowanie, podczas którego ilo舵 sk砤dników od縴wczych w wodzie osi眊a poziom szczytowy jedynie tu po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza si w kolejnych dniach tygodnia.

Dawkowanie codzienne: stosowa 6 kropli preparatu na ka縟e 189,3 l wody dziennie. Po 3-5 tygodniach skorygowa dawk w zale縩o禼i od wygl眃u zbiornika i postrzeganego zapotrzebowania na sk砤dniki od縴wcze. Suplementacja w阦lem cieszy si w秗ód akwarystów najwi阫szym zainteresowaniem oraz jest przez nich najcz甓ciej stosowana. W阦iel zawarty w preparacie FlorinAxis, w przeciwie駍twie do w阦la dostarczanego poprzez suplementacj CO2, jest pobierany przez ro秎iny wedle potrzeby. Ta cecha preparatu powoduje, 縠 koniecznym jest przeprowadzenie obserwacji w celu okre秎enia zapotrzebowania ro秎in na w阦iel w takiej postaci. Stosowanie preparatu FlorinAxis jest równie korzystne w akwariach, w których u縴wane s systemy CO2, gdy ma on pozytywny wp硑w na cykl Krebsa i wiele ró縩ych aspektów dotycz眂ych prawid硂wego rozwoju ro秎in.

Poniewa dost阷no舵 w阦la w zbiorniku jest cz阺to czynnikiem ograniczaj眂ym wzrost i rozwój ro秎in, najwi阫sze efekty stosowania preparatu b阣 widoczne w tych akwariach, w których nie u縴wano dotychczas 縜dnej formy suplementacji w阦lem. Bez wzgl阣u na to czy w danym akwarium stosuje si dodatkowe 紃ód硂 w阦la, czy nie, preparat w ka縟ym wypadku b阣zie mia pozytywny wp硑w na flor i faun.

Opakowanie: 500ml


Ten produkt jest aktualnie niedost阷ny do zam體ienia
sprawd produkty podobne na dole strony.


Zobacz tak縠

Nasze bestsellery


TetraMin Weekend [20 szt.] - pokarm weekendowyTetra


Tetra Min Weekend to kompaktowe pa砮czki zapewniaj rybom optymalne od縴wianie nawet przez 6 dni. Charakterystyka: Wysoka zawarto舵 najwa縩iejszych mineraów i bia砶a gwarantuje zdrowe od縴wianie ryb nawet przez 6 dni Twojej nieobecno禼. Proste dawkowanie w zale縩o禼i od ilo禼i wody i ry ...

22,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zestaw Aquael Shrimp Set Day & Night [30l] - bia硑Aquael


Kompletny zestaw akwariowy o wymiarach 29x29x35cm z wbudowanym o秝ietleniem nocnym. Charakterystyka: Kompletny zestaw Zapewnia idealne warunki dla ro秎in, krewetek i ma硑ch ryb O秝ietlenie Leddy Smart Day & Night 4,8W 3 tryby 秝iecenia: DAY / DAYBREAK / NIGHT Filtr Turbo Mini320 l/h (reg ...

254,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Wentylator Boyu FS-55 - ch硂dzenie akwariumBOYU


Wentylator FS-55 to skuteczne narz阣zie to walki ze zbyt wysok temperatur wody w akwarium. Przemy秎any kszta硉 oraz sposób monta縰 powoduje, 縠 na tafl wody kierowany jest strumie powierza z otoczenia akwarium, a nie z przestrzeni pomi阣zy wod i wydzielaj眂 ciep硂 lamp. Dodatkowo roz ...

80,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Czarny 縲ir bazaltowy 1-3 mm [1.5l] - BDAdamus


Czarne pod硂縠 bazaltowe o granulacji 1-3mm o uniwersalnej granulacji odpowiedniej dla uprawy ro秎in wodnych. Przydatne je秎i potrzebujesz ciemne dno w akwarium Cechy: nie zmienia parametrów wody. granulacja odpowiednia do uprawy ro秎in wodnych Obj阾o舵: 1.5l   ...

6,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zestaw Aquael Shrimp Set Day & Night [20l] - bia硑Aquael


Kompletny zestaw akwariowy o wymiarach 25x25x30cm z wbudowanym o秝ietleniem nocnym. Charakterystyka: Kompletny zestaw Zapewnia idealne warunki dla ro秎in, krewetek i ma硑ch ryb O秝ietlenie Leddy Smart Day & Night 4,8W 3 tryby 秝iecenia: DAY / DAYBREAK / NIGHT Filtr Turbo Mini320 l/h (reg ...

224,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr kaskada VERSAMAX FZN-2Aquael


Filtr kaskadowy do akwarium o pojemno禼i 40-200l. Wydajno舵: 800l/h Moc: 7.2W Dzi阫i du縠j pojemno禼i filtracyjnej zapewnia intensywne oczyszczanie wody w akwarium nie zajmuj眂 miejsca w jego wn阾rzu, kompatybilny ze wszystkimi wk砤dami filtracyjnymi, 砤twa wymiana wk砤dów dzi阫i wyjmo ...

137,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 QualDrop Modeling Soil [1l] - WabiKusa/KokedamaQualDrop


Specjalne japo駍kie pod硂縠 o w砤禼iwo禼iach modelowania i kszta硉owania.  Pod硂縠 idealnie nadaje si do aran縜cji: kokedama (苔玉, "moss ball"), wabi-kusa, paludarium, terrarium, wiwarium.Dzi阫i niemu wykonamy trwa砮 i 砤twe w piel阦nacji kule do Wabi-Kusa.  Charakterystyka ...

34,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zaw髍 kulowy na w笨 16/22mm WK (czerwony) - wciskanyDeep Aqua


Zawór kulowy na w笨 o rozmiarze 16/22. Dzi阫i niemu mo縠my w 砤twy sposób zatrzyma dop硑w oraz odp硑w wody z filtra lub korzystaj眂 z p硑nnej regulacji ogranicza jej przep硑w. Zaworek ten jest szczególnie przydatny podczas korzystania z dodatkowy urz眃ze takich jak grza砶 ...

16,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Pod硂縠 H.E.L.P. Advanced Soil PLANTS [8l] - granulat HELP do du縠j ilo禼i ro秎inAquaCenteR H.E.L.P.


H.E.L.P. Advanced Soil Opis pod硂縜 Profesjonalne japo駍kie pod硂縠 do zbiorników ro秎innych, w tym tak popularnych obecnie akwariów naturalnych. Ma posta czarnych granulek o 秗ednicy od 1 do 4 mm wyprodukowanych wy潮cznie z naturalnych, organicznych sk砤dników. Posiada w sw ...

139,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Komplet szklanych rurek AN 12/16mm - KIELICH + wlot 30cmAqua Nova


Komplet szklanych rurek typu lily pipe na w笨 o 秗ednicy 12/16mm. Charakterystyka: zestawie szklany wlot oraz wylot wody wysokiej jako禼i bezbarwne szk硂 sprawia 縠 rurki s praktycznie niewidoczne w akwarium.  zestaw pasuje do wszystkich filtrów gdzie wykorzystuje si w昕e 秗ednic ...

75,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Komputer pH MACRO AQUA pH v2 - z czujnikiem temperatury4aqua


Komputer pH Macro Aqua to urz眃zenie niezb阣ne w ka縟ym zestawie CO2. Reguluje on dawkowanie Co2, a  za pomoc ci眊酬go pomiaru pH w wodzie akwarium kontroluje on poziom tego parametru na sta硑m, optymalnym poziomie. Dodatkowo urz眃zenie to monitoruje temperatur wody w akwarium. Do zestawu mo ...

499,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Butla CO2 5l [55cm] - fabrycznie nowa (pe硁a)AquaGlass


Butla CO2 do nawo縠nia dwutlenkiem w阦la o pojemno禼i 5l. Zbiorniki te s ca砶owicie nowe, produkowane na specjalnie zamówienie naszej firmy, ze szczególnym uwzgl阣nieniem potrzeb akwarystów (butla zgrabna, niska), która bez problemu znajdzie miejsce w szafce pod akwarium ...

269,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr AquaEL ULTRAMAX 2000 - do akwarium 400-700lAquael


Filtr zewn阾rzny do akwarium o pojemno禼i 400-700l.Posiada wbudowany prefiltr, który mo縩a czy禼i bez potrzeby otwierania ca砮go filtra.Najnowsza wersja z poprawionymi zaworami!  Cechy: kompletny zestaw wraz z wk砤dami bardzo du縜 pojemno舵 mediów filtracyjnych idealne waru ...

659,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Naw髗 Rataj CO2 VITAL [500ml] - w阦iel w p硑nieKarel Rataj


Rataj CO2 Vital - w阦iel w p硑nie (zamiennik Easy-Carbo) Sk砤d i dzia砤nie: CO2 Vital zawiera organiczne zwi眤ki w阦la b阣眂e 紃ód砮m CO2. Regularne stosowanie poprawia wzrost i wybarwienie ro秎in wodnych. Dodatkowa substancja aktywna hamuje rozwój glonów. odek zaleca ...

42,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Elektrozaw髍 CO2 ProGrow 1.3WProGrow


Energooszcz阣ny elektrozawór akwarystyczny o poborze mocy 1.3W charakteryzyj眂y si cich prac. Marka ProGrow specjalizuje si w produktach przeznaczonych dla akwarystów ceni眂ych jako舵 oraz funkcjonalno舵 produktu. Elektrozawór ProGrow zosta stworzony wy潮cznie na potrzeby ...

79,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr zewn阾rzny OASE Biomaster Thermo 250 (nowa seria)Oase


Filtr zewn阾rzny z wbudowan grza砶 do akwariów o pojemno禼i max 250l. Optymalnie dostosowane po潮czenie wysoce wydajnej filtracji biologicznej za pomoc Hel-X, jak równie mechaniczno- biologicznego oczyszczania za pomoc g眀ek filtracyjnych zapewnia zdrow i czyst wod w akwarium. ...

699,00z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Automatyczny dozownik nawoz體 Jebao DP-4 [4 pompy]Jebao


Jebao DP-4 to precyzyjny, automatyczny dozownik p硑nów, skonstruowany specjalnie pod k眛em potrzeb akwarystycznych. Dzi阫i temu urz眃zeniu mo縩a w 砤twy i wygodny sposób rozwi眤a kwesti regularnego podawania nawozów i soli do akwarium bez potrzeby ci眊砮go pami阾ania o tej wa ...

382,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Zestaw Aquael Shrimp Set Day & Night [10l] - czarnyAquael


Kompletny zestaw akwariowy o wymiarach 20x20x25cm z wbudowanym o秝ietleniem nocnym. Charakterystyka: Kompletny zestaw Zapewnia idealne warunki dla ro秎in, krewetek i ma硑ch ryb O秝ietlenie Leddy Smart Day & Night 4,8W 3 tryby 秝iecenia: DAY / DAYBREAK / NIGHT Filtr Turbo Mini320 l/h ...

203,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Seachem Flourish Glue [2x4g] - klej do epifit體Seachem


Flourish Glue - wysokiej jako禼i klej cyjanoakrylowy w 縠lu, przeznaczony do przyczepiania mchów oraz ro秎in do ska, korzeni, a nawet do 縲iru. Jego unikalne w砤禼iwo禼i przydaj si bardzo w sadzeniu p阠zków ro秎in. Wystarczy u縴 Flourish Glue, a ro秎iny na pewno z 砤two禼i ukorze ...

39,50z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 
Filtr zewn阾rzny Eheim professionel 4+ 2271 (250)Eheim


Filtr zewn阾rzny o przep硑wie 950l/ przeznaczony do akwariów 120-250l. Filtr zewn阾rzny klasy Premium, przeprojektowany pod k眛em zwi阫szenia wydajno禼i, wyciszenia pracy, zmniejszenia poboru pr眃u oraz ulepszony poprzez zastosowanie nowocze秐iejszych stabilnych mechaniczne i chemicznie mate ...

730,99z
poka opis »
Do Koszyka

Wysy砶a 24h
 

ednia ocena produktu:

Napisz Recenzj

Darmowa wysy砶a w 24h
Oferujemy darmową wysyłkę Twojej paczki jeśli zamówienie przekroczy kwotę 499zł lub kupisz 10 roślin w koszyku lub in-vitro.

Produkty dost阷ne w magazynie wysy砤my
kurierem lub do paczkomatu w ci眊u 24h. Zam體ienia z硂縪ne do godziny 10:00 s nadawane jeszcze tego samego dnia.

Znaki akceptacji PayPal

Szybki odbi髍 osobisty w Krakowie


Zam體 na stronie i odbierz osobi禼ie w Krakowie nawet w ci眊u godziny od z硂縠nia zam體ienia.
Bogata oferta 200 gatunk體 ro秎in oraz ponad 15 000 produkt體 dost阷nych w magazynie do szybkiego odbioru w cenach internetowych.
Punkt odbior體: ul. M硑駍ka Boczna 5
Odbi髍 zam體ie od poniedzia砶u do pi眛ku: 10:00 - 18:00
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrze縪ne. Kopiowanie, rozpowszechnianie ca硂禼i lub fragment體 strony zabronione.